Popamokinė veikla

Mūsų dienos centras kartu su asociacija Lietaus vaikai”, partnerystės pagrindais vykdo projektą “Kompleksinės pagalbos teikimas autizmo spektro sutrikimą ir/ar kitą mišrų raidos sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimos nariams“. Mūsų tikslas – plėsti terapinių paslaugų prieinamumą autizmo spektro ir kitus sutrikimus turintiems vaikams, didinti jų popamokinį užimtumą, socializacijos, komunikacijos ir savarankiškumo įgūdžius. Projekto tikslinė grupė 6-16 metų vaikai, gyvenantys Vilniaus mieste ir Vilniaus rajono savivaldybėse.

Lankydamiesi pas mus, vaikučiams bus teikiama visuma paslaugų, kuriomis asmeniui su negalia yra teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų pagalba dienos metu.
Projekto veiklos apims individualius ir darbo grupėse užsiėmimus :
1. Žaidiminių situacijų ir socialinių istorijų kūrimą;
2. Savitvarkos įgūdžių formavimą ir įtvirtinimą;
3. Fizinio aktyvumo skatinimą kineziterapijos pagalba;
4. Sensorikos stiprinimą individualių užsiėmimų su ergoterapeutu metu ir multisensorinės įrangos pagalba;
5. Logoterapaueto užsiėmimai su vaikais individualiai;
6. Dailės terapija;
7. Specialiojo /socialinio pedagogo veiklos grupėje bei individualiuose užsiėmimuose;
8. Judrios ir pažintinės veiklos lauke;
9. Socialinių įgudžių formavimą maisto ruošoje;
10. Kitos veiklos aptartos individualiai su šeima pagal vaiko poreikius;
11. Užsiėmimai su psichologu.
Lankant centrą ilgiau nei 5 val. (moksleivių atostogų metu) bus įtrauktas maitinimas.
KAIP PATEKTI?
Vienas iš suaugusių šeimos narių/globėjas dėl galimybės gauti šias paslaugas vaikui turėtų kreiptis į Socialinės paramos centrą arba savo seniūnijoje socialinius darbuotojus , užpildydamas prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) (prašymo formą rasite čia http://www.spcentras.lt/Atmintine-dienos-socialines-globos-… ) bei pateikia šiuos dokumentus:
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
• sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
• laisvos formos patvirtinimą, kad asmuo nėra pasirašęs išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutarties ir sutikimą šią informaciją patikrinti;
• pažymą apie darbingų šeimos narių gautas pajamas už paskutinius 3 mėnesius, jeigu šeimoje yra darbingo amžiaus asmenų.
Dienos socialinės globos paslaugos bus skiriamos vaikams su negalia, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis. Socialinio darbo organizatoriais, vertindami vaiko su negalia socialinės globos poreikį, visą reikiamą informaciją bei duomenis apie vaiką renka apsilankę vaiko namuose pokalbio su vaiku ir jo tėvais metu.
MOKESTIS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ
• mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į šeimos pajamas;
• vaiko, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio (306 Eur) , mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį (8 val. per dieną, 5 dienos per savaitę) teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 proc. vaiko pajamų (pvz., vaikui turint sunkią negalę su priežiūra mokėjimo dydis sudarys 60,70 Eur);
• vaiko, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio (306 Eur), mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį (8 val. per dieną, 5 dienos per savaitę) teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 30 proc. vaiko pajamų (pvz., vaikui turint sunkią negalę su priežiūra mokėjimo dydis sudarys 100,80 Eur);
• Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos soialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinei globos trukmei.
Besidominčius kviečiame kreiptis ir pildyti dokumentus. Dokumentų tvarkymas užtrunka iki 2-jų mėnesių.
Daugiau informacijos teirautis el.paštu info@lietausvaikai.lt, tel. 862020665 Lina arba tel. 8-618 10120 Aušra.